aanvraag2Aanvragen kunnen zeer divers zijn. U kunt precies weten wat u wilt, weten welke technische beperkingen er gelden, welke materialen er in de handel zijn en wat de kosten daarvoor globaal zijn.

Aannemelijker is dat u dat allemaal niet precies weet. Wellicht weet u wel wat u niet wilt hebben, maar niet precies wat u wél wilt hebben.

In een eerste gesprek inventariseren wij wat u wilt en wat u niet wilt en maken we globale schetsen van mogelijke oplossingen van uw wensen. In deze eerste verkenning zal naast de vorm vaak ook het materiaal besproken worden. Aangezien wij op de hoogte zijn van de beschikbare materialen op de markt en bovendien een creatieve combinatie nìet schuwen, kunnen we een nieuwe benadering voorstellen waaraan u nog niet gedacht heeft.

Aangezien een meubel niet alleen functioneel moet zijn maar ook moet passen in de ruimte waarin het geplaatst wordt zullen we, als u niet goed weet wat u wilt, altijd een gesprek bij u thuis voorstellen. Voor het ontwerp is het belangrijk dat we rekening houden met de stijl van de meubels die u reeds in huis hebt, de vorm van de ruimte, de mate van lichtinval. En waarschijnlijk bent u beter in staat over te brengen wat u wenst als u zich in uw eigen omgeving bevindt.

Deze oriënterende fase is gratis.

ontwerp1Aan de hand van de gegevens die u verstrekt heeft en de ervaringen die wij hebben opgedaan maken wij een ontwerp van het meubel dat u wenst. Als het een complex meubel betreft dat de impressie van de ruimte sterk beïnvloedt, zullen we een presentatietekening maken zodat u een goede indruk krijgt van hetgeen wij voorstellen.

In dit eerste ontwerp is de vorm vaak redelijk gedefinieerd, de kleuren en materialen zijn minder bepaald. Aan de hand van de door u aangegeven voorkeuren is daar wel al een invulling aan gegeven maar deze invulling is nog redelijk flexibel.

Doorgaans zijn we in staat om samen met het ontwerp een (richt)prijs te geven voor het uitvoeren van het door ons voorgestelde meubel.

Deze ontwerpfase is gratis.

offerte1Als u tevreden bent met het ontwerp kunnen we een offerte maken voor het maken van uw meubel. In de offerte specificeren we de kosten voor materiaal en arbeid en worden andere meer zakelijke afspraken geregeld. De overeengekomen prijs in de door ons uitgebrachte offerte is bindend (indien u akkoord gaat, heeft u geen verrassingen achteraf), tenzij er in de offette spelposten zijn opgenomen.

Stelposten nemen we op in de offerte indien het ons bij voorbaat niet mogelijk is een kostendekkende prijs in te schatten bij het uitbrengen van de offerte. Doorgaans zal dit gaan over de arbeid die nodig is voor plaatsing. De inschatting die we uitbrengen in de offerte is gebaseerd op jarenlange ervaring maar diezelfde ervaring heeft bijvoorbeeld geleerd dat solide ogende muren bij plaatsing opeens renovatie behoeven, en de kosten daarvoor zijn niet in de offerte opgenomen. Indien een post in de offerte een stelpost is, is dat duidelijk in de begroting gesteld.

Deze offertefase is gratis.

Indien u akkoord bent met het ontwerp en de offerte en ons opdracht hebt gegeven voor het maken van uw meubel brengen wij het in productie. Er zullen eerst werktekeningen gemaakt worden en de materialen zullen worden besteld. In deze fase kan het voorkomen dat er vragen rijzen waarop uw antwoord gewenst is. We zullen u in dat geval benaderen en wachten op antwoord. Indien uw antwoord uitblijft kan het voorkomen dat de vooraf overeengekomen levertijd door ons niet gehaald kan worden.

Reeds in de vorige fases is uw meubel opgenomen in de productieplanning, als project dat mogelijk definitief ingepland dient te worden. Indien u er redelijk zeker van bent dat u uw opdracht bij ons zal plaatsen kunt u productieruimte reserveren, zodat wij een zo snel mogelijke doorlooptijd kunnen realiseren. Echter, pas bij het tot stand komen van de opdracht zullen wij een definitieve leverdatum opgeven. Op dit moment is de levertijd, afhankelijk van drukte, beschikbaarheid van materialen en complexiteit van het project, één tot drie maanden.

Indien u daar prijs op stelt kunnen we een week-op-week foto reportage mailen van de voortgang van de werkzaamheden.

plaatsen1Vóór de afgesproken leverdatum nemen we contact met u op voor een definitieve afspraak. Indien het een meubel betreft dat alleen ergens neergezet wordt, zoals een tafel, hoeft u alleen op het afgesproken tijdstip thuis te zijn.

Vaker gebeurt het dat we het meubel bij u zullen moeten opbouwen of, zoals bij keukens, ook aanvullende werkzaamheden zullen moeten verrichten. In deze gevallen geven wij aan hoeveel tijd we nodig denken te hebben. Deze tijd is doorgaans conform de tijd die we in de begroting hebben opgenomen. Voor het plaatsen van complexe meubels komen we om de duur van overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, met twee of drie man.

Vriendelijk verzoeken we u voldoende ruimte te maken waarin wij kunnen werken. Eventueel te demonteren en af te voeren oude meubels dienen leeg te zijn, de plaats waar we uw meubel moeten opbouwen dient vrij te zijn, evenals de omgeving daarvan. Waardevolle voorwerpen, zoals kunst en antiek kunt u beter in een andere ruimte opbergen dan de ruimte waarin gewerkt wordt. Hoewel wij trachten zo min mogelijk overlast te veroorzaken, dient u er rekening mee te houden dat we in uw huis zullen moeten zagen, schuren, of andere werkzaamheden uit zullen moeten voeren die stof- en/of geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Hoewel wij beschermingsmiddelen mee nemen om uw eigendommen (vooral uw vloer) tegen beschadiging tijdens de werkzaamheden te beschermen, kunnen wij helaas niet garanderen dat dat niet gebeurt.

Indien onze werkzaamheden in uw huis onverhoopt langer duren dan gepland zullen we in overleg met u een nieuwe afspraak maken om het werk af te ronden.

Zowel tijdens het ontwerp, met betrekking tot materiaalkeuzes en constructie, als tijdens de productie, als ook met betrekking tot de door ons geselecteerde leveranciers voor bewerkingen die we niet zelf uit kunnen voeren, staan de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons geleverde meubels voorop. Desalniettemin kan het voorkomen dat er defecten in de loop der tijd aan het licht komen.

Aangezien we ervan overtuigd zijn dat de meubels die wij maken aan hoge kwaliteitseisen voldoen, geven we twee jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Indien u een fout ontdekt kiezen we per geval, in overleg met u, de voor beiden best mogelijke oplossing, reparatie of vervanging. Vanzelfsprekend zijn herstelwerkzaamheden die binnen de garantie vallen kosteloos.

We dienen u wel erop te wijzen dat hout vaak onderdeel uitmaakt van de door ons gemaakte meubels. Aangezien hout een natuurlijk product is, onderheving aan krimp en verkleuring, zal niet elke verandering van het meubel als een defect gezien worden. Zo is een massief houten blad dat smaller wordt een natuurlijk proces, maar een massief houten blad dat scheurt een defect.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 2D&W
Mei 2007

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle verkoop, levering en consignatie van producten, uitgevoerd resp. verricht door 2D&W, Egelantiersgracht 217, 1015 RK Amsterdam. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 9 mei 2007, onder nummer 34257459. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek ter beschikking gesteld.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien schriftelijk overeengekomen.
1.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Met de opdrachtgever wordt gelijkgesteld een door de opdrachtgever aangewezen derde die materiaal aanlevert voor een projectopdracht of met de opdracht verbandhoudende deelopdrachten uitvoert.
1.5. Onder consignatie wordt verstaan door 2D&W aan de opdrachtgever of (aspirant-)koper in bewaring gegeven producten.
1.6 Onder opdracht wordt verstaan overeenkomst die betreft een order voor maatwerkproducten of een maatwerkproject.
1.7 Onder bestelling wordt verstaan een overeenkomst die betreft een order voor niet-maatwerk producten.

Artikel 2 Offertes

2.1. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan. Zij zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven geldt de aangeboden prijs alleen voor het geheel. Er bestaat geen verplichting tot uitvoering/levering van een deel van de opdracht/goederen tegen de voor dat deel in de offerte opgenomen prijs.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht/bestelling

3.1. De opdracht komt tot stand na deugdelijke ondertekening van de door 2D&W verstrekte opdrachtbevestiging door of namens de opdrachtgever, en/ of schriftelijke acceptatie door 2D&W.
3.2 De bestelling komt tot stand door schriftelijke acceptatie door 2D&W van het door de besteller geretourneerde ingevulde bestelformulier.
3.3. 2D&W is gerechtigd, zonder overleg of toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 4 Annulering opdracht of bestelling door opdrachtgever/besteller

4.1 Annulering van een opdracht of wijziging daarvan is alleen mogelijk tegen vergoeding van de ten behoeve van die opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten, waaronder mede worden begrepen de offertekosten, kosten van voorbereiding, uitbesteding aan derden, bestellingen, transport- en
reiskosten en dergelijke. Die kosten mogen in mindering worden gebracht op de reeds ontvangen voorschotten op de betaling als bedoeld in art. 5.
4.2. Annulering van bestellingen is slechts mogelijk voorzover voor de uitvoering daarvan, daaronder mede begrepen het bestellen van materialen, nog geen kosten zijn gemaakt.

Artikel 5 Betaling en gevolgen niet-tijdige betaling

5.1. Bij totstandkoming van de opdracht is de opdrachtgever een voorschot van 40% van het orderbedrag verschuldigd; vóór aflevering wederom 40% van het orderbedrag; en het restant, inclusief eventuele meerwerk kosten, bij oplevering/aflevering van de producten, of anders als dat in
de offerte overeengekomen is.
5.2. Bij bestellingen dient 50% van de koopsom te worden voldaan bij de totstandkoming van de bestelling en het restant bij aflevering van de producten.
5.3. Alle betalingen verschuldigd conform art. 5.1 en 5.2 dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur die betrekking heeft op de verschuldigde (deel)betaling, of anders als dat in de offerte overeengekomen is.
5.4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking. Het indienen van een reclame geeft geen recht tot opschorting van de betaling.
5.5. Bij niet-tijdige betaling heeft 2D&W het recht de uitvoering van de opdracht stop te zetten of de uitvoering van de bestelling aan te houden totdat de betaling is ontvangen. Indien, na ingebrekestelling, nog steeds geen betaling van de verschuldigde bedragen is ontvangen, is 2D&W gerechtigd de opdracht of bestelling te annuleren, in welk geval de opdrachtgever c.q. de besteller niettemin gehouden blijft de reeds gemaakte kosten en vertragingsrente als bedoeld in art.4 en 5.6
te voldoen, alsook de schade te vergoeden die 2D&W lijdt als gevolg van de annulering, waartoe mede behoort de door 2D&W gederfde winst.
5.6. Bij niet-tijdige betaling is 2D&W gerechtigd de opdrachtgever dan wel de besteller zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen over de dan verschuldigde onbetaalde bedragen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die voor 2D&W voortvloeien uit de niet-nakoming van de in dit artikel bedoelde
betalingsverplichtingen komen voor rekening van de betrokken opdrachtgever c.q. besteller. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het totale orderbedrag.

Artikel 6 Prijsaanpassingen

6.1. 2D&W is gerechtigd prijsstijgingen van materialen, of van door derden geleverde producten, halffabrikaten of diensten die zich voordoen na het totstandkomen van de order, door te berekenen aan de opdrachtgever of besteller en de geoffreerde prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2. Indien een opdracht of bestelling als spoedgeval moet worden behandeld, d.w.z. sneller dan binnen de gebruikelijke uitvoerings- dan wel levertijd moet worden uitgevoerd, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/ besteller.
6.3. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de uitvoering van de opdracht of de bestelling wordt gewijzigd, komen de extra kosten van die wijziging voor rekening van de opdrachtgever/besteller.
6.4. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de bestelling slechts gedeeltelijk is uitgevoerd is 2D&W gerechtigd betaling van het uitgevoerde gedeelte te vorderen, naast vergoeding van de in verband met de opdracht of bestelling reeds gemaakte kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle in opdracht of op bestelling geleverde producten en materialen blijven eigendom van 2D&W, ook wanneer zij zich bij derden bevinden, totdat zij volledig zijn betaald.
7.2. 2D&W heeft bovendien het recht geleverde maar nog niet betaalde producten die zich bij derden bevinden als haar eigendom op te vorderen en weg te (doen) halen.
7.3. 2D&W heeft daarnaast het recht nog niet geleverde producten onder zich te houden totdat alle verschuldigde achterstallige betalingen zijn verricht.

Artikel 8 Reclames

8.1. Reclames met betrekking tot de geleverde producten of uitgevoerde opdrachten worden alleen in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk zijn gemeld binnen 30 dagen na aflevering resp. oplevering. Van een gebrek is sprake wanneer een geleverd product niet voldoet aan de in de offerte/het bestelformulier omschreven specificaties.
8.2. Geconstateerde gebreken bij een deel van de geleverde producten kan geen reden zijn voor weigering van alle tot de order behorende producten.
8.3. Indien een reclame terecht is ingediend zal 2D&W zich inspannen zo spoedig mogelijk het geconstateerde mankement te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is kan zij, te harer keuze, een vergelijkbaar nieuw product leveren dan wel de overeenkomst ontbinden onder terugbetaling, al naar gelang de omvang van het geconstateerde gebrek, van een gedeelte tot maximaal het geheel van de
door de koper of opdrachtgever betaalde prijs. De opdrachtgever/besteller heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding.
8.4 Geen reclames kunnen worden ingediend voor gebreken geconstateerd nadat de afgeleverde producten in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn dan wel aan derden zijn doorgeleverd.

Artikel 9 Levertijden

De door 2D&W geleverde producten en diensten komen op ambachtelijke wijze tot stand en de productie en uitvoering is deels afhankelijk van beperkt beschikbare natuurlijke materialen. Hoewel 2D&W het uiterste zal doen om de overeengekomen levertijden na te komen, zijn deze niet strikt bindend. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (inclusief vermogens of gevolgschade), ontstaan als gevolg van vertraging in de uitvoering van een opdracht of aflevering van bestelde producten. 2D&W zal de opdrachtgever of besteller zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid waardoor uitvoering van een opdracht of bestelling voor 2D&W – buiten haar toedoen of verantwoordelijkheid – redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wel voor haar onredelijk hoge extra kosten meebrengt. Als overmacht geldt in ieder geval: ongeval, ziekte, opzet of nalatigheid van personeel of toeleveranciers, niet-beschikbaarheid van
materialen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven, transportproblemen, overheidsmaatregelen, brand of andere bedrijfsstoringen bij 2D&W of haar toeleveranciers.
10.2. Indien een opdracht of bestelling als gevolg van overmacht niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal 2D&W de opdrachtgever of besteller zo spoedig mogelijk berichten en overleg plegen over mogelijke wijziging in de uitvoering van de opdracht of bestelling.
10.3. Indien geen wijziging als bedoeld in art. 10.2 wordt overeengekomen heeft 2D&W in geval van overmacht het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever of besteller geheel of voor het nog niet uitgevoerde of niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 11 Uitsluiting aansprakelijkheid

11.1. Hout is een natuurlijk materiaal. Kleur, tint, structuur van de geleverde producten kunnen daarom afwijken van de beschikbaar gestelde monsters, voorbeelden, modellen e.d. Het is daarnaast een algemeen bekend feit dat hout gevoelig is voor wisseling in temperatuur en vochtigheid en kan worden beschadigd door het gebruik van harde voorwerpen, zuren en andere scherpe stoffen, schuurmiddelen e.d. 2D&W kan niet aansprakelijk gehouden worden voor
afwijkingen in kleur, tint of structuur binnen een bepaalde houtsoort. Zij sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, vermogens- en gevolgschade inbegrepen, die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde product.
11.2. 2D&W sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, inclusief vermogens- en gevolgschade, die het gevolg is van beschadiging van haar toevertrouwde materialen of (half)producten, dan wel van de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd en die is ontstaan bij de in uitvoering van die opdracht verrichte werkzaamheden of bij de bewerking of verwerking van die materialen of (half)producten als gevolg van een ondeugdelijke staat van die materialen, (half)producten of locatie, dan wel van ondeugdelijke gebruiksinstructies.
11.3. 2D&W sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade (inclusief vermogens- en gevolgschade) die het gevolg is van het uitvoeren van instructies van de opdrachtgever of van een derde handelend voor of namens de opdrachtgever.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen – Consignatie

12.1. In consignatie gegeven producten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor demonstratie- of showcase doeleinden, ter bevordering van de verkoop van deze producten. Zij blijven tijdens de consignatieperiode eigendom van 2D&W.
12.2. De consignatie kan over en weer te allen tijde worden beëindigd door opzegging. In geval van beëindiging dienen de geconsigneerde producten op de door 2D&W voorgeschreven termijn in onbeschadigde staat aan 2D&W te worden geretourneerd of afgegeven.
12.3. Indien in consignatie gegeven producten tijdens de consignatie periode zijn beschadigd is de consignatienemer, ter keuze van 2D&W, verplicht de schade te vergoeden dan wel het beschadigde product te kopen tegen de alsdan geldende inkoop-nieuwprijs.

Artikel 13 Auteursrecht

13.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door 2D&W vervaardigde schetsen, ontwerpen, tekeningen, presentaties, modellen e.d. door anderen te doen gebruiken, tenzij 2D&W daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
13.2 Aan de instemming kan 2D&W voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een geldelijke vergoeding, onverminderd de kosten die in het kader van de offerte zijn gemaakt.

Artikel 14 Garantie

14.1 2D&W verleent een garantie van 2 jaar op materiaal- en constructiefouten van de door haar geleverde producten.
14.2 In het geval van een defect zal 2D&W binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hieromtrent zorgdragen voor vervanging of herstel.
14.3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer wijzigingen zijn aangebracht of getracht aan te brengen aan de geleverde producten.
14.4 Uitgezonderd van deze garantie zijn (keuken)apparatuur e.d. Hiervoor geldt de normale garantie van de leverancier.
14.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens 2D&W heeft voldaan.

Slotbepaling

Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.